Работилница „ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА СОДРЖИНА ВО МЕДИУМИТЕ: Медиумско влијание и можности за родителите“

Оваа работилница е креирана за родителите на ученици од одделенска настава со цел да им се посочат позитивните и негативните содржини на интернет и нивната улога во медиумската писменост на децата. 

Во воведниот дел на работилницата родителите ќе се запознаат со примери на позитивни и негативни содржини во медиумите и со истражувања за сигурноста на децата на интернет. Родителите за време на работилницата ќе имаат можност и сами да прегледаат некои медиумски содржини и да ги споделат своите мислења за истите со другите учесници во работилницата. /Љубица Ружинска/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s