Pаботилницата “ДИГИТАЛНА ДРАМА”

Цел на оваа работилница е да има се покажат на учениците стратегии за справување со дигиталната драма. Немерата е да се поттикнат да не толерираат насилство на интернет и преку сопствен пример да промовираат коректни врснички односи во виртуелниот и реалниот живот. Во склад со наведените цели испланирани се задачи за работа во група во кои учениците ќе играат улоги на оние кои поттикнуваат кавга/спор и оние кои конструктивно делуваат за да не дојде до истиот или истиот да се намали. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Consuelo Ruiz од партнер-училиштето IES MAESTRE DE CALATRAVA од Шпанијаи прилагодена од страна на Stojanka Lesički од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s