Pаботилницата “ОДГОВОРНИ ДИГИТАЛНИ ГРАЃАНИ”

Целта на оваа работилница е да им се приближи на учениците поимот за дигитално граѓанство и сите елементи кои истото ги опфаќа и да им се посочат различните можности за активно дигитално граѓанство. Преку зададените задачи за време на работилницата, учениците исто така ќе можат да разгледуваат активностите кои би можеле да се вклучат во образовниот/училишниот курикулум кои би помогнале на младите/учениците да станат активни дигитални граѓани.

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Consuelo Ruiz од партнер-училиштето IES MAESTRE DE CALATRAVA од Шпанијаи прилагодена од страна на Stojanka Lesički од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s