Работилница “АВТОРСКИ ПРАВА”

Преку оваа работилница учениците ќе се запознаат со поимот за авторски права, за појавите на плагијат и пиратерија и ќе научат дека и нематеријалното добро е производ на нечии труд и исто така заслужува да биде признаен и платен како и за материјално добро. За време на задачите во групи учениците ќе имаат можност да вежбаат наведување на користена литература (извори) според дадени правила, како и да го совладуваат процесот на преземање на бесплатна музика од апликацијата Freeplay Musics за користење во изработка на филмови/видеа. 

Работилницата е креирана за учениците од предметна настава. Работилницата ја подготви Stojanka Lesički од партнер-училиштето OŠ Sveti Petar Orehovec од Хрватска. Сите потребни материјали за изведување на работилницата се достапни подолу во PDF формат. /Љубица Ружинска/

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s